Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Ders Notları

Trafik ve Çevre Bilgisi


                                                          TRAFİK PSİKOLOJİSİ

KONU 1. TRAFİK PSİKOLOJİSİ

A.TRAFİK PSİKOLOJİSİ

Trafikteki insan davranışlarını, bu davranışların trafik kazalarıyla ilişkisini neden-sonuç ilişkisi ile inceleyerek araştırma verilerini kullanarak trafik kazalarının önlenmesi için bulunan uygulamalı psikoloji dalıdır.

Trafik psikolojisi bir taraftan trafikteki insan davranışlarını araştırırken diğer taraftan elde ettiği araştırma verileriyle toplumsal mutluluk için tanımlamalarda bulunur. Kazaların nasıl azaltılabileceği konusunda öngörüler geliştirir.

Huzurlu ve kazasız trafik ortamları ve düzeni için öncelikli ve özellikle sürücülerin kişilikleri ile bütünleştirmeleri gereken davranuşlar şunlardır : 
 

 • Dikkatli Olmak 
 • Sabırlı Olmak
 • Hoşgörülü Olmak
 • Kontrollü Olmak
 • Saygılı olmak
 • Sorun çözücü olmak
 • Stresle başedebilmek
 • Temel sürücü yeteneklerine sahip olmak 

Trafikte insan faktörü

Trafik sisteminde insanlar sürücü ,yaya yolcu ve görevli olarak yer alırlar. Düenli,kazasız,huzurlu ve mutlu trafik ortamları için insanların genel anlamda taşımalı gereken beceriler şunlardır ;

 • Dikkat kapasitesi
 • Algı kapasitesi
 • Refleks kapasitesi
 • Vücut öğeleri koordinasyınu
 • Bellek kapasitesi

Özellikle sürücülerin eylemlerinde trafik açısından baklenen verimliliğin gerçekleşmesi için şu nitelikleri taşımaları gerekir;

 • Konsantre becerisi
 • Doğru gözlem becerisi
 • Aracın hızını ve yönünü ayarlama becerisi
 • Yol ve trafik te risklerin farkında olma becerisi
 • Aracı kontrol edebilme
 • Yol güvenliğine katkı becerisi

Güvenl i bir sürücü olup olmamak yalnızca tepkilerin hızına bağlı değildir. Trafik ve yolda meydana gelebilecek durumları tanımlayabilmek vetepkis göstermke gerekir.

Gürüldü ya da ışık gibi basit uyarana çabuk tepki vermek kaza riskini azaltmaz. Genç ve deneyimsiz sürücüler basit uyaranlara çabuk tepli verebilirken trafikte meydana gelen durumlara tepki vermekte yavaş kalır

Dikkat

Dikkat,düşüncenin ve ilginin belli bir nesne,kişi ya da olay üzerine yoğunlaşmasıdır.

Duyu organlarımıza gelen çok sayıda uyarıcıdan yalnızca bazılarını seçerek algılamaya dikkat ya da algıda seçicilik adı verilmektedir

Bireyin kendi istemiyle yani iradesiyle bir konuya yönelerek dikkatini o konu üzerine toplamasına seçici dikkat denir.

Dikkati iç ve dış faktörler belirler bu faktörlerden bazıları şunlarıdır :

 • Uyuşturucu kullanımı
 • İlaç kullanımı
 • Hormonal yapı
 • Açlık
 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk

  Araş

 • Stresli ortam

Stres

Organizmanın dengesinin fizyolojik zihinsel ruhsal ve duygusal olarak bozulması durumuna stres denir. Aşırı yada dengesiz iç ve dış uyarıcıların bedeni duyguları ve zihni etkilemesiyle oluşur. Bireyin dengesinin bozulması durumunda gösterdiği tepki ya da tepkiler bütünlüğü stresin yapısını belirler

Bunların fiziksel etkileride oluşur ve davranışlara yansır bunalım yaratabilir. DÜşünce biçimi değiştirerek, etkili başa çıkma yöntemlerini kullanarak stres olumlu hale getirilebilirtırmalar kişilik yapısı ile davranışları arasında çeşitli ilişkilerin var olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle psikolojide A tipi kişilik olarak adlandırılan kişilik yapısında olanlar trafikte sıklıkla riskli davranışta bulunan ve kural ihlali yapan gruptır. Özellikler :

TRAFİKTE RİSK ALMA VE KURAL İHLALLERİNİN KİŞİLİK YAPI İLE İLİŞKİSİ

 • Her zaman telaş ve acele içindedir
 • Sabırsızdırlar
 • Yarışmacıdırlar
 • Hep takdir belerler
 • Amaçları için için en yakını feda edebilirler
 • Farklü gözükürler ancak gergindirler
 • İlgi alanları daha çok işine ve kendilerine dönüktür
 • Sürekli hallerindne şikayet ederler 
 • Başklaraının sorunlarını önemsemezler
 • Kin beslerler.

Bu tür kişilik özelliklerine sahip olan sürücüler trafik açısından yüksek riskli sürücü grubu kapsamındadır. Bunların sonucunda trafik kurallarına uymama özellikle aşırı hız yapma ve tehlikeli araç kullanma gibi eylemleri sık yaparlar.

Trafikte sorun yaratmayan ve sorun çözen kişiler olarak ortaya çıkan B tipi kişiliğe sahip sürücülerin temel özellikleri şunlardır :

 • İçsel denetimleri yüksektir ve uyumludurlar
 • Baskı altında zekidirler
 • Hırstan uzaktırlar
 • Yarışma duygusunu sınırlayabilirler
 • Daha esnektirler
 • İlişki kurarlar
 • Kötü olayları çabuk unuturlar

Bu kişilerin sorumluluk düzeyi yüksektir. Kurallara ve otoriteye saygı gösterirler. Dikkatlidirler.

İLETİŞİM

İnsanlar, iletişimi kendilerini anlayabilmek başkarına anlatabilmek başkalarını tanımak ve etkilemek amacıyla kullanırlar. İletişim kişiler arası ilişkileri örgütleri ve toplumları oluşturan ve bir arada tutan temel etmendir.

Etkili ve başarılı iletişimin temek öğeleri :

 • Saygı
 • Dikkat
 • Güven
 • Uyum
 • Sempati
 • Empati
 • Kontrol

ALKOL VE SÜRÜCÜLÜK 

Alkollü araç kullanmak bir trafik suçudur. Alkollü iken araç kullanan sürücü suçludur ve cezalandırılır. sürücünün kanında 0.50 promil akol varsa hiç alkol almamış sürücye göre kaza yapma ihtimali 2 kat fazladır çünkü alkol kandaki oksijeni azaltır yeterince oksijen alamıyan beyin duyu ve fonksiyonlarını kaybetmeye başlar. Bu durumda psikolojik bozukluklara yol açar

Karayolları trafik kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan trafik yönetmeliği sürücünün alkollü içki aldıktan sonra trafikte araç kullanmasını yasaklamıştır. Yönetmeliğin bu maddesine uymayan araç sürücüsü,trafik suçu işlemiş sayılır.

Alkol kullanımının sürücüye olumsuz etkileri

Alkol kullanımna,bağlı olarak sürücüde görme,işitme dikkat ve reflekslerin zayıflaması kandaki oranı yükseldikçe algılama değerlendirme karar verme tepkide bulunma gibi tüm zihinsel faaliyetler yavaşlar ve gittikçe kaybolur.

GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜKTE YETENEKLERİN YERİ VE ÖNEMİ

Taşımacılığın genel amacı,insanların ve yükün ekonomik kısa zamanda ve güvenli bir şekilde bir yerden başka yere taşınmasıdır.

Kara yolu taşımacılığının pahalı olmasına,alt yapının yeterli olmaması sürücülerin trafik kurallarına genellikle uymaması sonucu güvenli sürüş yapılmamasına rağmen şehir içi ve şehirlerarası yollarda kara yolu taşımacılığı hayatımızda çok kullanılan taşımacılıktır

Güvenl Sürüşün Temel Faktörleri :

 • Sürücüler kullandığı aracık tenkik özelliklerini bilmeli
 • Sürücüler karayolunu yalnız kendilerinin gibi kullanmamalı
 • Sürücüler diğerlerine saygı ve hoşgörü göstermeli
 • Sürücüler trafik kurallarını bilmeli
 • Sürücüler aracın hızını yol hava trafik yük aracın teknik özelliği ve trafik işaretlerine göre ayarlamalı

                                                       TRAFİK MEVZUATI

KONU 1. TRAFİKLE İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR

A) Amaç : 2918 sayılı karayolları trafik kanunu yarınca kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve tüm konularda alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

 • Trafike ilgili kurallar ve bunların uygulanmasına
 • Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine 
 • Araçların tescilli teknik durumlarına
 • Sürücülerin belgerinin verilmesine
 • Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev yetki ve sorumluluklarına

B) Trafik ile ilgili görevli kuruluşlar,komisyonlar ve yetkileri

Kara yolları güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek,uygulatmak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla

(1) Karayolu güvenliği yüksek kurulu

(2) Kara yolu trafik güvenliği kurulu

C) Kara yolları genel müdürlüğünün trafikle ilgili görevleri

 • Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu kara yollarında hız sınırlarını tespit etmek
 • Kara yolu üzerinde can ve mal güveliği yönünden gerekli önlemleri almak
 • Araçların teknik muayenelerini yapmak ve yaptrımak
 • Kavşak durayk yeri aydınlatma yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak

D) Emniyet genel müdürllüğünün trafikle ilgili görevleri 

 • Trafiği düzenlemek,yönetmek
 • Kazalarla ilgili kaza tespit tutanağı düzenlemek
 • Sürücü belgelerini vermek
 • Araçlara plaka vermek
 • Trafiği ihlal edenler hakkında işlem yapmak
 • Sigorta şirketlerinin talep ettiği bilgileri vermek

​E) Trafik zabıtaları dışındaki hizmet birimlerinin görevleri

Trafik denetleme birimleri kurulmuş olduğu yerlerde olaylara ve suçlara müdaheleye yetkilidir, Bu yetki ;

 • Trafik düzensizliğini yaratanları uyarma.
 • Suç işleyenlerin plakarlını trafik zabıtasına bildirme,duruma müdahelesini isteme.

F) Milli eğitim bakanlığının trafikle ilgili görev ve yetkileri

 • Sürücülerin yetiştirilmesi için kurslar açmak
 • Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
 • Okul önesi okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitimi planını hazırlamak ve ilgili koşullarla işbirliği yapmak
 • Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma,açılma,eğitim,denetim ve çalışma esasları belirlemek.

G) Ulaştırma bakanlığının görev ve yetkileri

Şehirler arası ve uluslar arası yük ve yolcu taşımacılıgına ilişkin ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere kanuni ve idari düzenlemeler yapmak tedbirller almak karayolları trafik kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklere verilen hizmetleri yapmak.

H) Tarım ve Köy işleri ve orman bakanlıklarının trafikle ilgili görevleri

(1) Köy yollarında

 • Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeler yaparak tedbir almak ve aldırmak.
 • Yol güvenliğini igililendiren konulardaki kavşak durak yeri yol dışı park yeri aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak
 • Karayollar trafik kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak.

(2) Orman Yollarında 

 • Trafik düzeni  ve güvenliği açısından ana orman yolları ile gerekli görülen diğer orman yollarında işaretlemeler yaparak tedbir almak ve aldırmak
 • Trafik kanununa göre çıkarılan yönetmelikte belirlenen orman yolları için diğer görevleri yapmak.

KONU 2. TARFİK KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR

A)Genel tanımlar 

Trafik : Yayaların hayvanların ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve hareketleri

Kara yolu : Trafil için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi köprüler 

Araç : Kara yolarında kullanılabilen motorlu,motorsuz ve özel amaçlı taşıtların genel adıdır

Taşıt : Kara yolunda insan hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlardır

Sürücü : Kara yolunda motorlu veya motorsuz bir aracı taşıtı sevk idare eden kişidir

Araç sahibi : Araç için adına yetkili idare tarafından tescil belgesi verilmiş kişidir

İşleten : Araç sahibi olmayan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen kişidir.

Yolcu : Aracı kullanan sürücü ile hizmetliler dışında araçta bulunan diğer kişilerdir

Hizmetli : Araçlarda sürücü hariç araç veya taşıma hizmetinde bulunan kişilerdir

Geçiş Hakkı : Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara kullandıkları öncelik hakkıdır

Durma : Kırmızı ışık yetkililerin dur işareti yada yol kapanması gibi olaylarda aracın faaliyetinin kesilmesi

Park etme : Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması

Trafik kazası : Kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı kaza olayıdır

Yaya : Araçlarda bulunmayan insan

Trafikten men : Zabıta veya yetkililerce kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin sürücüden alınması

B) Kara yolları ile ilgili tanımlar

Kara yolu kapısı : Kara yolunun kendisi ile kara yolunun üzerinde,yanında altında veya yukarısındaki : ada ayırıcı tarzı yapılardır

İki Yönlü kara yolu : Taşıt yolunun her iki yönlü trafiğidir.

Bölünmüş kara yolu : Bir töndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile ayrılması sayesinde meydana gelen kara yolu

Otoyol : Özellikle transit trafiğine tahsis edilen belirli yerler dışında giriş ve çıkışların yasaklandığı ve motorsuz araçları ngirmediği kara yolu.

Geçiş Yolu :Araçların bir mülke girip çıkması için yapılan kara yoluna bağlı yol çizgisi

Bisiklet yolu : Kara yolunun sadece bisikletler için ayrılan kısmıdır

Banket : Yaya  yolu ayrılmamış kara yolunda taşı yolu kenarıyla şev başı veya hendek iç üst kenarı arasında kalan zorunlu hal kısmıdır

Platform : Kara yolunun yaya yolu ve kaldırım veya banketten oluşan kısmıdır

Tehlikeli eğim : Araçların emniyetle seyrine devam için vites küçültmeyi gerektiren yol eğimidir

Kavşak : İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesidir.

Anayol : Ana trafiğe açık olan kara yoludur.

Tali yol : Genel olarak üzerinde trafik yoğunluğu bakımından bağlandığı yoldan az önemli yoldur

Okul geçidi : Okul önlerinde yol üstünde öğrenciler için ayrılan şeritlerdir

Alt geçit : Kara yolunun diğer bir kara yoluna altından geçilmesini sağlayan yapıdır

Üst geçit : Kara yolunun diğer bir kara yoluna üstünden geçilmesini sağlayan yapıdır

Demir yolu geçicidi : Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği geçitlerdir 

Park yeri : Araçların park edilmesi için kullanılan bölgelerdir

Durak : Kamu hizmeti yapan taşıtların yolcularının beklediği yerlerdir.

Muayene istasyınu : Araçların bakım ve kontollerinin yapıldığı yerdir.

Araç tartı istasyonu : Araçların yüklü ve yüksüz olarak sabit veya taşınabilir cihazlarla tartıldığı yerdir.

C) Araçlara İlişkin Tanımlar

L Sınıfı : İki üç veya dört tekerlekli motorlu araçtır. Motorlu bisiklet grubuna girer L1-L7 arası sınıflandırılır

M sınııf : En az dört tekerlekli ve yolcu taşımasında  kullanılan motorlu araçlardır. M1-M3 arası sınıflandırılır

N Sınıfı : En az dört tekerlekli ve yük taşımasında kullanılan motorlu araçlardır. N1-N3 arası sınıflandırılır

O sınıfı : Bir motorlu araç tarafından çekilen römrk veya yarı römrklu motorsuz taşıma aracıdır O1-O4 arası sınıflandırılır

Otomobil : Sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan insan taşımak için imal edilen araçtır

Taksi : Sürücüsü dahil 9 oturma yeri olan insan taşımak için imal edilen m1 sınıfı ticari araçtır

Taksi Dolmuş : Adam başına tarifaeli ücretle yolcu taşıyan M1 sınıfı motorlu araçtır

Minibüs : Sürücü dahil 17 oturma yeri olan otobüslerdir

Otobüs : Yolcu taşımacılığında kullanılan motorlu taşıttır.

Kamyonet : İzin verilen azami yükü 3.5kg olan araçtır

Kamyon : 3.5kg den fazla yük taşıyan motorlu araçtır

Çekici : Römork ve yarı römrkları çekmek için imal edilen yük taşıyan araçtır.

Bisiklet : Üzerinde bulunan insanı adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği döndürülmek suretiyle hareket eden motorsuz araçtır

Moped : Azami hızı saatte 45km olan içten yanmalı motorlu ise silindir hacmi 50 santimetreküpü geçmeyen motorsuz araçtır

Lastik tekerlekli traktör : Belirli şartlarda römork çekebilen ticari taşıma aracıdır

Tramvay : Genellikle yerleşim birimleri içerisinde insan taşımasında kullanılan ray üstündeki araçtır.

Özel amaçlı taşıt : Özel amaçla insan veya eşya taşımak için imal edilen araçtır

Okul taşıtı : Okul öncesi,ilk ve orta öğretim öğrencilerini taşımada kullanılan araçtır.

Kamu hizmeti taşıtı : Kamu hizmeti için yük ve yolcu taşıması yapan bütün taşıtlardır.

Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilen motorsuz taşıttır.

Yarı römork : Bir kısmı motorlu taşı üzerinde duran taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorktur.

Hafif Römork : Azami ağırlığı 0.75 tonu geçmeyen römorktur

Taşıt katarı : Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 römorktan oluşan taşıttır.

Hız sınırlayıcı cihaz : Belirtilen değere göre araç hızını sınırlamak için,öncelikli işlevi motora yakıt beslemelerini kumanda etek olan bir cihazdır.

Gabari.Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk,genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülerdir.

Azami ağırlık : Taşıtın güvenle taşıyabileceği azami yükle birlikte ağırlığıdır.

Yüksüz ağırlık : Bİr taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü hismetli yolcu ağırlığıdır

 

KONU.3 KARA YOLU YAPISININ VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI

Üzerine ;

 • Trafiği güçleştirecek,tehlikeye sokacak veya yanıltacak
 • Trafik işaretlerinin görüşmesini engelleyecek veya güçleştirecek,şekilde bir şey atmak,dökmek bırakmak
 • Kara yolu yapısını,trafik işaretlerinin veya kara yoluna ait diğer yapı ve güvenlik tesislerinin üzerine yazı yazarak,çizerek kırarak,delerek,sökerek veya başka şekilde bozmak
 • Trafik için tehlike veya engel yaratacak şekilde levhalar ışıklar ve işaretlemeler ile ağaç,direk,yangın musluğu gibi yapı elemanlarını dikmek,koymak bulundurmak yasaktır

Yaratılan tehlike ve engeller trafik zabıtasınca,bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır. Bozuklar ve eksiklikler yolun yapımından ve bakımdan sorumlu kuruluşça giderilir. Zararlar sorumlulara ödettirilir.

Yukarıdaki hususlara aykırı olarak dikilen,konulan veya bulundurulan ışıkları,işaretleme ve benzerleri bütün sorumluluk ve giderler mal sahibine ait olmak üzere yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşca kaldırılır ve yapılan masraflar sorumlulara ödettirilir.

KONU 4. TRAFİĞİ YÖNETEN VE YÖNLENDİREN ELEMANLAR

(1) Yolun trafiğe açık olması hali

(2) Trafiğin bütün yönlere kapalı olması hali

(3) Yolun trafiğe kapalı olması hali

(4) Trafiği hızlandırma ve yavaşlatma işareti

 

A) Trafik Polisi veya Özel Giysili Diğer Yetkililerin Trafiği Yönetme İşaretleri.

Trafiğin güvenliği ve düzgün bir akışın temini için Trafik Polisi ve diğer görevlilerin yapacağı hareketlerin adımları şöylediir.

C)TRAFİK POLİSİNİN TRAFİĞİ HIZLANDIRMA İŞARETİ 

1.Trafik görevlesi hızlandırmak istediği yöne sol veya sağ yanı dönük olarak,o istikamette bulunan yolunu yere paralel olacak şekilde ve dirsekten kırmak suretiyle eline kadar olan kısmı yukarıya kaldırıp,tekrar yere paralel hale getirir.

2.Bu işaretin seri yapılması  o yönde akan trafiğin hızlanması talimatini içerir.

TRAFİK POLİSİNİN TRAFİĞİ YAVAŞLATMA İŞARETİ 

1.Trafik görevlisi, yavaşlatmak istediği yöne dönük durur ve sağ veya sol kolunu trafiğin akış istikametine göre omuzdan yere paralel oluncaya kadar kaldırıp,45 derece ile 90 derece arasında yavaş sallar.

                                                                                                       

2. Bu işaretin seri yapılması o yönde akan trafiğin yavaşlaması talimatını içerir.

TRAFİK POLİSİNİN ARAÇ DURDURMA İŞARETİ

                                                                                                 

Araç durdurma işareti sağa 
Araç durdurma işareti sola 

TRAFİK POLİSİNİN YÖN TAYİN İŞARETİ

                                                                                                                     

Yönlendirme sırasında,sağ veya sol kol duruma göre dirsekten kırılacak ve diğer kol dik olarak yönlendirilmek istenen yönü gösterecektir. 

TRAFİK POLİSİNİN GECE TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ

                                                    

Gece ışıklı işaret çubuğu kullanılarak trafiği yönetme hareketleri aşağıdaki şekilde yapılır. Bu hareketler,trafiğin pozisyonu ve işaret verilecek akımın yönüne göre sağ veya sol kol ile yapılır.

 • Vücut hareket edecek trafiğe dik konumda tutulur
 • Sağa dönecek trafik için çubuk sol kola alınır ve işaret sağa doğru verilir
 • İşaret verirken kolun pozisyonu bir yay içerisinde ve bel çizgisinin üzerinde olur
 • Çabuk dönüş yönüne doğru çizilen yayın içinde hareket ettirilir
 • İşaret yeteri kadar tekrar edilir.

TRAFİK POLİSİNİN GECE GEÇ İŞARETİ

 

 • Vücut hareket edecek trafiğe paralel olarak çevrilir
 • Normal geç kol işareti yapılır
 • İşaret yeteri kadar tekrar edilir

TRAFİK POLİSİNİN GECE DUR İŞARETİ

 • Vücut durdurulacak trafiğe dik konumda tutulur ve yolun kernarına yakın bir yerde durulu
 • Çubuk sağ ele alınır ve dirsek kırık bir şekilde önde tutulur
 • Çubul 45 derecelik bir yay içrisinde vücudun sağından soluna doğru dirsek pozisyonu değiştirilmeden hareket ettirilir.

DÜDÜKLE HABERLEŞME

​Bir kavşakta trafiği idare etmekte olan trafik personeli,yol kullanıcılara görsel anlamda beden işareti vermenin yanı sıra düdük çalarak sesli işaret vermektedir

Koşullar şu şekildedir

1.Dur işaretiyle birlikte düdük kullanımı : Trafik personeli "DUR" işareti vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle düdüğünü uzun çalar

2.Hızlan işaretiyle birlikte düdük kullanımı : Trafik personelinin "HIZLAN" işaretini vermesi durumunda serbest olan diğer eliyle düdüğünü kısa,uzun ve güçlü şekilde çalar.

B) Trafik işaret levhaları

Kara yolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgiler ivermek yasaklanma ve kısıtlamalrı bildirmek için kullanılan levhalardır.

(1) Tehlike Uyarı İşaretleri

SAĞA TEHLİKELİ VİRAJ 

Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını gösterir. Hız azaltılıp vites küçültülür

SOLA TEHLİKELİ VİRAJ 

Sola tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını gösterir. Hız azaltılıp vites küçültülür

SAĞA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJ

İlki sağa olmak üzere devamlı tehlikeli viraja yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak diğer işaretlerle bildiren kısıtlama ve yasaklamalara uyulur

SOLA TEHLİKELİ DEVAMLI VİRAJ

İlki sola olmak üzere devamlı tehlikeli viraja yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılarak diğer işaretlerle bildiren kısıtlama ve yasaklamalara uyulur

İKİ TARAFTAN DARLANAN KAPLAMA

Yolun iki tarafından daraldığını gösterir. Hız azaltılır.

SAĞDAN DARALAN KAPLAMA

Taşıt yolunun ileride sağdan darlmış olduğunu bildirir hız azaltılır

SOLDAN DARALAN KAPLAMA

Taşıt yolunun ileride soldan darlmış olduğunu bildirir hız azaltılır

TEHLİKELİ EĞİM (İNİŞ)

Tehlikeli iniş eimli yola yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır.

TEHLİKELİ EĞİM ( ÇIKIŞ)

Tehlikeli bir çıkış,eğimli yola yaklaşıldığını bildirir. Uygun vitesle gidilir.

KASİSLİ YOL

Kasis,tümsek,çukur gibi yol düzeyinin bozuk olduğunu bildirir.Hız azaltılır.Ani fren yapılmaz.

GİZLİ BUZLANMA 

Taşıt yolunda gizli buzlanmanın olacağını bildirir.Hız azaltılır.Ani fren yapılmaz.

KAYGAN YOL  

Yolun bu kesiminin kaygan hale geldiğini bildirir.Hız azaltılır.Sert fren yapılmaz.

DENİZ veya NEHİR KIYISINDA BİTEN YOL 

Yolun bir nehir veya deniz kıyısında bittiğini bildirir.Çok dikkatli olmak gerekir.

AÇILAN KÖPRÜ 

İlerideki köprünün zaman zaman açıldığını bildirir. Hız azaltırlı.Gerekirse durulur

YAYA GEÇİDİ 

Yaya geçidine yaklaşıldığını bildirir.Hız azaltılır.Yayalara yol verilir.

DÜŞÜK BANKET 

Banketin yol seviyesinden düşük olduğunu gösterir.

BİSİKLET GEÇEBİLİR 

Yol eksenine dik olarak bisikletlilerin geçiş yapabileceklerini bildirir. Hız azaltılır.

DİKKAT 

Uyarı işaretleriyle belirtilen tehlikenin dışında başka bir tehlikenin olduğunu gösterir.

YOLDA ÇALIŞMA  

Yolun bu kısmında yapım onarım vs çalışmaların yapıldığını bildirir. Hız azaltılır.

İKİ YÖNLÜ YOL 

Bölünmüş bir yoldan iki yönlü ve iki şeritli yol kesimine yaklaşıldığını, tek yönlü bir yolun iki yönlü bir trafiğe geçici olarak açıldığını gösterir.

IŞIKLI İŞARET CİHAZI  

Işıklı işaret cihazalarıyla donatılmış kontrollü bir kavşağa yaklaşıldığını bildirir. Hız azaltılır. Kavaşktaki şartlara uyularak geçiş yapılır.

B) Işıklı Trafik İşaretleri Cihazları 

Yayaların ve sürücülerin,trafiğini düzenli ve güvenli bir şekilde akışını ve araçlarla yayaların yolu sırasıyla kullanmarlarını sağlamak amacıyla tesis edilen ışıklı trafik cihazlarının anlamları ;

Kırmızı Işık : Yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirir. Işık yandığı anda hareket edilmesi yasaktır. 

Sarı Işık : Sürücülere uyarı anlamındadır.  Yanış sırasına göre yolun trafiğe açılmak yada kapanmak üzere olduğunu bildirir 

Yeşil Işık : Yolun trafiğer açık olduğunu bildirir. Bu ışık yandığı sürece durmadan geçilir. 

Sarı Işık,Kırmızı ışıkla birlikte yanması : Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu bildirir. 

Fasılalı Yanıp Sönen Kırmızı Işık : Dur işareti levhası ile aynı anlamdadır. Durulur. Yol trafiğe açık ise geçilir. 

Fasılalı Yanıp Sönen Sarı Işık : Yol ver işaret levhası ile aynı anlamdadır. Yavaş ve dikkatli geçilmesi gerekir. 

Işıklı Oklar : Dönüşleri düzenlemek amacıyla konulmuştur bu ışığın bulunduğu yerlerde ok yönünde dönüş yapacak sürücler yeşil oklu ışığın yanmasını beklemek zorundadır. 

Yaya figürlü kırmızı ışık : Yaya geçidinin yayalara kapalı olduğunu bildirir. 

Yaya figürlü yeşil ışık : Yaya geçidinin yayalara açık olduğunu bildirir. Karşıya geçmek üzere gidiş yönüne göre yaya geçidinin sağını kullanmak zorunludur.

Sesli veya yazılı ışıklar : Yayaların hareketlerini düzenleyen ışıklardır. Sesli veya yazılı mesaja göre hareket edilmesi gerektiğini ifade ederler.

C) Trafik işaret levhaları

Kara yolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek yasaklama ve kısıtlamaları bildirmek,tehlike olabilecek kesimlere yaklaşışdığını hatırlatmak amacı ile düzenlenmiş işaret levhalarıdır.

 

KONTROLSÜZ DEMİR YOLU GEÇİDİ 

Bariyerin bir demir yolu geçidi olduğunu bildirir. 

TÜNEL YAKLAŞIMI  

Bir tünele yaklaşıldığını bildirir.

KONTROLSÜZ DEMİR YOLU GEÇİDİ TEK HAT 

Tek hat bulunan bir demir yolu geçidine gelindiğini bildirir. Durulur.

KONTROLSÜZ DEMİR YOLU GEÇİDİ EN AZ İKİ HAT 

İki veya daha fazla hattı bulunan demir yolu geçidine gelindiğini bildirir.

HEMZEMİN DEMİR YOLU GEÇİDİ YAKLAŞIM LEVHASI

Levhaların üzerinde belirtilen mesafeler sonunda bir kavşak veya demir yolu geçidi olduğunu bildirir.

KÖPRÜ YAKLAŞIM LEVHASI

Köprüye gelindiğini bildirir.

ENGEL İŞARETİ 

Yapım ve onarım yapılan yol kesilerinde trafiğe kapalı şeritleri bildirir.

REFÜJ BAŞI EK LEVHASI 

Bölünmüş yollarda refüj başına konur.

DÖNÜŞ ADASI EK LEVHASI 

Ana trafik akımından sağa dönüşle ayrılan trafiği korumak amacı ile düzenlenen dönüş adalarında kullanılır.

TEHLİKELİ VİRAJ YÖN LEVHALARI 

Daha önce tehlike uyarı işaret levhası ile bildirilen dönemeçe girildiğini ve dönemecin yönünü bildirir.

(2) Trafik Düzenleme İşaretleri

YOL VER 

Tali bir yoldan kavşağa gelindiğini bildirir.

DUR 

Tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir.

KARŞIDAN GELENE YOL VER 

İki yönlü taşıt emniyetle yan yana geçilmeyecek bir şekilde dar olan yerlerde karşı yönden gelen araca geçiş kolaylığı sağlanmasını bildirir.

TAŞIT GİREMEZ 

Binek veya yük havyanları, sakat arabaları ,çocuk arabaları el arabaları ahariç her türlü motorlu veya motorsuz taşıtlara yolun kapalı olduğunu bildirir

TAŞI TRAFİĞİNE KAPALI YOL 

Yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapalı olduğunu bildirir.

MOTOSİKLER HARİÇ MOTORLU TAŞIT TRAFİĞİNE KAPALI YOL 

Motosikler hariç diğer motorlu taşıtların girmesinin yasak olduğunu bildirir.

MOTOSİKLET GİREMEZ 

Motosikletlerin bu yola giremediğini bildirir.

BİSİKLET GİREMEZ 

Bisikletlerin bu yola giremediğini bildirir

MOPET GİREMEZ

Mopetlerin bu yola giremediğini bildirir

KAMYON GİREMEZ 

Kamyonlar bu yola giremediğini bildirir

OTOBÜS GİREMEZ

Otobüslerin bu yola giremediğini bildirir

TREYLER GİREMEZ

Römorklu kamyonların bu yola giremediğini bildirir

YAYA GİREMEZ

Yayaların bu yola giremediğini bildirir

AT ARABASI GİREMEZ

At arabalarnın bu yola giremediğini bildirir

EL ARABASI GİREMEZ

El arabalarının bu yola giremediğini bildirir

TARIM TRAKTÖRÜ GİREMEZ

Tarım traktörlerinin bu yola giremediğini bildirir

BELİRLİ MİKTARDAN FAZLA PATLAYICI SU KİRLETİCİ TAŞIYAN TAŞIT GİREMEZ 

Bu levhanın altında bulunan panel levhadaki miktrafdan fazla su kirletici taşıyan maddelerin giremediğini bildirir

MOTORLU TAŞI GİREMEZ 

Tüm motorlu taşıtların bu yola giremediğini bildirir

TAŞIT GİREMEZ 

Tüm taşıtların bu yola giremediğini bildirir

GENİŞLİĞİ .......... METREDEN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ 

Levhadaki belirtilen ölçüden yüksek olan araçların bu yola girmelerinin yasak olduğunu bildirir

YÜKSEKLİĞİ ............ METREDEN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ 

Levhadaki belirtilen ölçüden yüksek olan araçların girmelerinin yasak olduğunu bildirir.

DİNGİL BAŞINA ........... TONDAN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ 

Levhadaki belirtilen ölçüden yüksek olan araçların girmelerinin yasak olduğunu bildirir.

YÜK AĞIRLIĞI ............. TONDAN FAZLA OLAN TAŞIT GİREMEZ 

Levhadaki belirtilen ölçüden yüksek olan araçların girmelerinin yasak olduğunu bildirir.

ÖNDEKİ TAŞIT ........... METREDEN DAHA YAKIN TAKİP EDİLEMEZ 

Araçlar arasındaki takip mesafesinin levhadakini geçilmeyeceğini bildirir.

SAĞA DÖNÜLMEZ 

Kavşakta sağa dönüşün yasaklandığını bildirir

SOLA DÖNÜLMEZ 

Kavşakta sola dönüşün yasaklandığını bildirir

U DÖNÜŞÜ YAPILMAZ 

Kavşakta geriye dönüşün yasaklandığınu bildirir

SESLİ İKAZ CİHAZLARININ KULLANIMI YASAKTIR 

Zorunlu olmadıkça sesli uyarı cihazlarının kullanmanın yasak olduğunu bildirir

AZAMİ HIZ SINIRLAMASI 

Levhada belirtilen azami hız sınırının geçilmesinin yasak olduğunu bildirir.

HIZ SINIRLAMASI SONU 

Daha önce belirtilen azami hız sınırlamasının sona erdiğini bildirir.

KAMYONLAR İÇİN ÖNDEKİ TAŞITI GEÇMEK YASAKTIR 

Kamyonların öndeki aracı geçemeyeceğini bildirir.

KAMYONLAR İÇİN GEÇME YASAĞI SONU 

Önceki levhanın sona erdiğini bildirir

GÜMRÜK DURMADAN GEÇMEK YASAKTIR  

Gümrük kapılarında bulunur. Gümrük kontrolü için sürücülerin durmak zorunda olduğunu bildirir.

BÜTÜN YASAKLAMA VE KISITLAMARIN SONU 

Önceden konmuş tüm yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir.

SAĞA MECBURİ YÖN 

Bazı yönlerin tek yönlü olması veya servis yolu gibi kullanıma açık yerlerde mecburun sağa gidileceğni gösterir

SOLA MECBURİ YÖN 

Ok yönünde sola dönmenin zorunlu olduğunu bildirir

İLERİ MECBURİ YÖN 

Ok yönünde sola dönmenin zorunlu olduğunu bildirir

İLERİ VE SAĞA MECBURİ YÖN 

Ok yönünde sola dönmenin zorunlu olduğunu bildirir

İLERİ VE SOLA MECBURİ YÖN 

Ok yönünde sola dönmenin zorunlu olduğunu bildirir

SAĞA VE SOLA MECBURİ YÖN 

Sağa ve sola zorunlu gidileceğini bildirir

HER İKİ YANDAN GİDİNİZ 

Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerindeki refüj,ada gibi cisimlerin önüne konulan levhanın her iki yanından gidileceğini bildirir.

SAĞDAN GİDİNİZ 

Yolun gidişe ayrılan kısmı üzerindeki refüj,ada gibi cisimlerin önüne konulan levhanın sağ tarafından gidileceğini bildirir.

ADA ETRAFINDA DÖNÜNÜZ 

Kavşak girişlerinde ada etrafındaki dönül yönünü gösterir.

MECBURİ BİSİKLET YOLU 

Yolun bu bölümünün bisikletlere ayrıldığını bildirir.

MECBURİ YAYA YOLU 

Yolun bu bölümünün yayalara ayrıldığını bildirir.

MECBURİ ATLI YOLU 

Yolun bu bölümünün atlılara ayrıldığını bildirir.

MECBURİ ASGARİ HIZ 

Trafik akışının sağlanması için levhada gösterilen hız limitinin altına inmesinin yasak olduğunu bildirir.

MECBURİ ASGARİ HIZ SONU 

Önceden işaretle bildirilen mecburi asgari hızın sonuna geldiğini bildirir.

ZİNCİR TAKMAK MECBURİDİR 

Motordan güç alan iki tekerleğine zincir takılmasının zorunlu olduğunu bildirir

ZİNCİR TAKMA MECBURİYETİ SONU 

Zincir takma zorunluluğunun sora erdiğini bildirir

(3) Trafik Bilgi İşaretleri

KAVŞAK ÖNCESİ YOL LEVHASI 

Kavşağa yaklaşan sürücülerin gitmek istedikleri yönü seçmelerini sağlar. Ayrıca yol numaralarını bildirir.

GİRİŞİ OLMAYAN YOL KAVŞAĞI LEVHALARI 

Girişi olmayan yol kavşağına gelindiğini ve bu yola girmemelerini bildirir.

İLERİKİ KAVŞAKTA SOLA DÖNÜŞ YASAĞINI GÖSTEREN LEVHA 

Bir sonraki kavşaktan sola dönülemeyeceğini bildirir.

KAVŞAK ÖNCESİ ŞERİT SEÇİM LEVHASI 

Kavşağa yaklaşan sürüclere sağlık bir geçiş yapabilmeleri için uygun şeride girmelerini bildirir.

KAVŞAK İÇİ YÖN LEVHALARI 

Kavşak öncesi yön levhalarıyla verilen bilgileri kavşağa girdiklerinde tekrar hatırlatır

TÜRKİYE DEVLET SINIR LEVHASI 

Türkiye sınırına gelindiğini bildirir

İL SINIR LEVHASI 

İl sınırına gelindiğini bildirir

MESKÛN MAHAL LEVHALARI 

Yol üzerindeki il,ilçe kasaba ve köy gibi yerleşim yerlerine gelindiğini bildirir

MESKÛN MAHAL LEVHALARI SONU 

Girilen yerleşim yerinden çıkıldığını bildirir

COĞRAFİ BİLGİ LEVHALARI 

Kara yolu ile bağlantısı bulunan ve coğrafi özellikleri olan yerleri tanıtır.

MESKUN MAHAL VE KAVŞAK ÇIKIŞI MESAFE LEVHALARI 

Sürücülere yerleşim yeri ve kavşaktan çıkışlarından sonra  en yakın yerleşim yerlerini bildirir

MESAFE LEVHASI 

Yol üzerindeki en yakın yerleşim yerini ve ulaşım merkezine olan uzaklığı bildirir 

YAYA GEÇİDİ 

Yaya geçidine gelindiğini bildirir

OKUL GEÇİDİ 

Okul geçidine gelindiğini bildirir 

HASTAHANE 

Hastahaneye yaklaşıldığını bildirir. 

TEK YÖNLÜ YOL LEVHASI 

Yolun tek yönlü olduğunu bildirir.

İLERİ ÇIKMAZ YOL 

İleride çıkmaz yol olduğunu bildirir

MOTORLU TAŞIT YOLU BAŞLANGICI 

Motorlu taşıtların yararlanacağı yolun başlangıcını bildirir.

MOTORLU TAŞIT YOLU SONU 

Motorlu taşıtların yararlandığı yolun sona geldiğini bildirir.

DURAK 

Kamu hizmeti yapan yolcu ve taşıtların duraklarını gösterir

İLK YARDIM 

Kara yolu kenarında ilk yardım istasyonu olduğunu bildirir.

TAMİRHANE 

Kara yolu kenarında tamirhane bulunduğunu bildirir.

TELEFON 

Kara yolu kenarında telefonla haberleşme yapılabilecek yer olduğunu gösterir

OTEL VEYA MOTEL 

Kara yolu kenarında otel yada motel olduğunu bildirir. 

LOKANTA 

Kara yolu kenarında lokantaların bulunduğunu bildirir.

ÇAYHANE VE KAFETARYA 

Kara yolu kenarında çayhane veya kafetarya olduğunu bildirir

ÇEŞME 

Kara yolu kenarında çeşme bulunduğunu bildirir.

PİKNİK YERİ 

Kara yolu kenarında piknik yeri olduğunu bildirir 

YÜRÜYÜŞ BAŞLANGICI 

Kara yolu kenarında yürüyüş yolunun olduğunu gösterir

ÖNCELİĞİ OLAN YOL 

İki araç yan yana gelirse beyaz okun yönünde olan aracın önceliği olduğunu bildirir.

ANA YOL 

Levhanın bulunduğu yolun ana yol olduğunu bildirir.

ANA YOL  BİTİMİ 

Levhadan sonra ana yolun sona erdiğini bildirir.

JANDARMA 

Kara yolu kenarında jandarma karakolu bulunduğunu bildirir.

POLİS 

Kara yolu kenarında polis karakolunun bulunduğunu bildirir.

YANGIN TEHLİKESİ  

Yangın tehlikesi bulunan yerlere yaklaşıldığını bildirir.

YÜZME YERİ 

Kara yolu kenarındaki suda yüzülebileceğini bildirir

YÜZÜLMEZ 

Kara yolu kenarındaki suda yüzülemiyeceğini bildirir.

TÜRİYE HIZ SINIRLARI LEVHASI 

Yerleşim yeri içerisinde 50 km/saat yerleşim yeri dışında 90km/saat otoyollarda ise en fazla 120km/saatde gidileceğini bildirir.

BÖLÜNMÜŞ YOL ÖNCESİ YÖN LEVHASI 

İki yönlü kara yolundan bölünmüş kara yoluna yaklaşıldığını bildirir.

TÜNEL GİRİŞİ 

Tünele gelindiğini bildirir.

(4) Duraklama ve Park Etme İşaretleri

PARK ETMEK YASAKTIR 

Kara yolunda park etmenin yasak olduğunu bildirir.

HAFTANIN TEK GÜNLERİNDE PARK ETMEK YASAKTIR 

Levhanın bulunduğu yerde pazartesi,çarşamba,cuma ve pazar günleri park yapılmaz 

HAFTANIN ÇİFT GÜNLERİNDE PARK ETMEK YASAKTIR

Levhanın bulunduğu yerde salı,perşembe ve cumartesi günleri park yapılmaz

DURAKLAMA VE PARK ETMEK YASAKTIR 

Trafik zorunlukları dışında araçların 5 dakika bile duramayacaklarını bildirir 

SINIRLI SÜRELİ PARK BÖLGESİ 

Levhanın bulunduğu yerde ücretli veya ücretsiz sınırlı park yapılabileceğini bildirir. 

SINIRLI SÜRELİ PARK BÖLGESİ SONU

Sınırlı süreli park bölgesinin sonuna gelindiğini bildirir.

PARK YERİ 

Park etmek için düzenlenmiş park yerini bildirir

(5) Otoyol İşaretleri

OTOYOL BAŞLANGICI 

Otoyola girildiğini ve otoyol şartlarına uyulmasını bildirir 

OTOYLOL SONU

Otoyoldan çıkıldığını bildirir. 

KAPLAMA ÜSTÜ YÖN LEVHASI 

Otoyollarda ayrıma yaklaşırken otoyoldan levhaladaki yazılı yere gilecekse izlenmesi gereken şeridi bildirir.

REÜJ ORTASI YÖN LEVHASI

Ayrılma noktasına gelindiğini ve mesafeleri bildirir.

OTOYOL ÇIKIŞI YAKLAŞIM LEVHALARI 

Levhada gösterilen mesafe sonrasında otoyoldan çıkılacağını bildirir

OTOYOLDA BANT DEĞİŞTİRME LEVHASI 

Otoyolun gidişe ayrılan kısmının ileride trafiğe kapatıldığını ve gelişe ayrılan kısmın iki yönlü trafiğe açılmış olduğunu bildirir.

OTOYOL ŞERİT DÜZENLEME LEVHASI 

Zorunlu nedenlerle iki yönlü trafiğe açık otoyollarda gidiş ve gelişe ayrılan şeritleri gösterir.

OTOYOL ŞERİT KAPATMA LEVHASI 

Otoyolların bakım onarım nedenine bağlı olarak yolun kapatıldığını bildirir.

OTOYOL YASAKLARI 

Bazı yaya ve araçların otoyola girmesinin yasaklanığını bildirir

OTOYOL REJİMİ 

Otoyollardaki asgari ve azami hız sınırlarını parketme ve duraklamaları bildirir.

(6) Yol Çizgileri

Taşıtların bir dizi halinde ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlar.

KESİK YOL ÇİZGİLER 

Kara yolunda ; trafik kurallarına uymak şartıyla sürücülerin öndeki araçları geçebileceklerini bildirir.

DEVAMLI YOL ÇİZGİLERİ 

Kara yolunda taşıtlar için tehlike doğabilecek kavşak dönemeç tepe üstü tünel gibi yerleri bildirir.

KESİK VE DEVAMLI YOL ÇİZGİLERİ 

Bu çizgiler boyunca araca yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilmesi gerekir.

YAN YANA DEVAMLI İKİ ÇİZGİ 

Kara yolunu bölünmüş yol durumuna getirmek için kullanılır.

YAYA GEÇİDİ ÇİZGİLERİ 

Yayaların ykarşıla geçmeleri için çizilen çizgilerdir.

PARK YERİ ÇİZGİLERİ 

Park yeri olarak düzenlenmiş yerlere,araçların düzgün bi şekilde parkedilebileceğini bildirir.

PARK YASAĞI ÇİZGİLERİ 

Araçların park etmelerinin yasak olduğu yerlere çizilir

                                                          KAPLAMA ÜSTÜNE ÇİZİLEN YÖN OKLARI VE YAZILAR 

Gidiş yönlerine göre sürücülerin yapnak zorunda oldukları hareketleri göstermek için çizilen yön oklardır. 

DİĞER İŞARET ELEMANLARI

                                                                          

Yapım onarım çalışmaları yapıldığı yerlere ;

                                                                       

 

KONU 5. KARA YOLLARINDA ARAÇ SÜRME YASAĞI

Sürücü belgesi sahibi olmayanlar ile uyuşturucu, keyif verici madde alanlar araç sürmeleri yasaktır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere para cezası verilir.

Hususi taşıt sürücülerinin kanlarındaki alkol miktarı 0.50 promilin üzerinde iken araç kullanmlaraı yasaktır. Alkolü araç kullandığı tespit edilen sürücüler para cezası alır. Birinci defasında sürücü belgeleri 6 ay süreyle geriye doğru 5 yıl içerisinde ikince defa tespiet edilen 2 yıl süreyle geri alınır
3.veya 3 den fazlasında ise sürüc übelgeleri mahkemece 5 yıl süre geri alınır. Ayrıca psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesine tabi tutulur. Uygun değilse belgesi verilmez.

Taksi veya dolmuş otomobil,minibüs,otobüs,çekici gibi araçlar kamu hizmeti yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin kanlarındaki alkol miktarı 0.20 promilin üzerinde araç kullanmaları yasaktır.

Alkollü olarak ölümlü yada yaralanmalı kazalara neden olanlar ağır kusurlu kabul edilir.

Ayrıca,tescil beglesi ile tescil plakası mali sorumluluk sigortası veya teknik muayenesi yaptırılmamış araçlar ile araçta bulundurulmasu mecburi olan gereçler ve fren ışık donanımları, lastikler ile teknik şartlara uygun olmayan araçların kara yollarında sürmesi yasaktır.

A) Ticari Taşıt Kullanma

Karayolu taşıma yönetmenliği kapsamında, faaliyet gösteren veya gösterecek tüm srücüler, uluslar arası yurtiçi yolcu ve yük kargo taşımaclığı yapacaklarsa : Mesleki yeterlilik belgesi (SRC) almak zorundadırlar

SRC 1 : Uluslar arası yolcu taşımacılığı 
SRC 2 : Yurt içi yolcu taşımacılığı

SRC 3: Uluslar arası yük taşımacılığı

SRC 4 : Yurt içi yük taşımaclığı

SRC 5 : Tehlikeli madde taşımacılığı

B) Araç Kullanma Sürelerine Uyma Mecburiyeti

 Yolcu ve yük taşıyan araçların sürücüleri ; 

 • Ticari amaçla yük taşımaclığı yapan araç söforleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan araç soförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak 9 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır. Bu şoförler sürekli 4.5 saatlik araç kullanma süresi sonunda eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir.
 • Kamu hizmeti yolcu ve yük taşımacılığı yapan otobüs kamyon ve çekici gibi araçların takoğrafları yoksa trafiğe çıkmaları yasaktır.

KONU 6. KARA YOLUNUN KULLANILMASI KURALLARI

Kara yollarından yararlanmak isteyen herkes, bütün kural kısıtlama ve yasaklamalara uymak zorundadır.

Türkiye'de trafik sağdan akar. Sürücüler ;

Sürücüler 

 • İki şeritli ve iki yönlü kara yollarında gidiş yönlerine göre yolun sağından sürmek zorundadır. 
 • Yol çok şeritli ise trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeride sürmek zorundadır.
 • İki yönlü üç şreitli tehlikeli çıkış eğimli kara yollarından en sağa şerit ağır araçların tırmanma şerididir. Üç şeritli yollarda en sol şeride girmeleri yasaktır.                                                                                                            
 • İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda,motosiklet kamyonet, otobüs dışındaki araçları sürenler geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlemek zorundadır                                                                                                        . 
 • İki şeridi birden kullanmaları                                                                                             
 • Bölünmüş yollarda karşı yöndeki trafik için ayrılan yol bölümüne girmeleri yasaktır               

KONU 7. HIZ KURALLARI 

A) Hızın Ayarlanması

Taşıt sürücüleri, yol durumu, araçların yük ve teknik özelliklerini trafik işaretlerinin gerektirdiği şartlarda hızlarını ayarlamak zorundadır

B) Hız Sınırları

Zorunlu haller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlı araçlarda araç cinsi gözetmeksizin hız 15 km/saattir. Otoyolloarda 40 km/saattir.

                                                                        ARAÇLARIN HIZ SINIRLARI TABLOSU

                                                   

 • içişleri bakanlığı ulaştırma bakanlığının görüşünü alarak, yerleşim yeri dışındaki çift yönlü karayolları ile bölünmüş yolllarda otomobiller 20km/saat e kadar arttırmaya yetkilidir.
 • Tehlikeli madde taşımaya bahsus olup boş olarak trafiğe çıkan araçlar kendi sınıfına ait hızla sürebilir.
 • Römorklu araçlarda en çok hız sınırı, aynı cins araçlara ait en çok hız sınırından 10 km daha düşüktür.
 • Geçmce sırasında , geçme kurallarının becbur kıldığı şartlar dolayısıyla aynı cisn taşıtlar için tayin ettiği hız sınırını aşan sürücülere işlem yapılmaz
 • Hız kuralını ihlalden dolayı ceza alan sürücülerden 1 yıl içerisinde aynı kuralı 5 kez ihlal ederse sürücü belgeleri 1 yıl geri alınır.

C) Hızın azaltılması gereken yer ve haller 

                                                                                     Sürücüler 

                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                                                                             

                                                                           Hızlarını azaltmak zorundadır.

Kol ve grup halinde araç kullananlar önlerinde , giden araçları, araçların cinsi itibariyle yapabilecekleri azami hızlarının yarısı kadar az olmayacak mesafeden takip etmek zorundadırlar.

D) Aracın Frenle Durdurulması

Sürücülerin, araçlarının teknik özelliklerini çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Tehlikelerle karşılaşdığında ve ani fren yapıldığında. Aracın durmadığı görülür Sürücünün frene basması için geçen süreye "reaksiyon süresi" denir.

KONU 8.TAKİP MESAFESİ 

Kara yolunda aynı şeritte hareket halindeki iki araç arasındaki mesafeye takip mesafesi denir.

Takip mesafesi, takip eden aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu kadardır.

A) Takip mesafesinin kontrolü 

Sürücüler takip mesafesinin yeterli olup olmadığını 88-89 kuraı ile kontrol edebilirler. Öndeki araç kara yolu kenarında duran bir noktadan geçtii anda arkadaki sürücü ağır bir tempo ile 88-89 diye sayar. Sayı sayma bitince aracın önü aynı gelirse takip mesafesi normaldir.

B) Kol ve Grup halindeki araçların takip mesafesi

Kol ve grup halindeki araç kullanan sürücüler, diğer araçların güvenle girebilcekleri kadar açıklık bulundrmak zorundadır.

KONU 9. ÖNDEKİ ARACI GEÇME KURALLARI 

Günümüzdeki trafik kazalarının çoğunun, hatalı geçmelerden meynada geldiği bilinmektedir. Sürücüler, önlerindeki bir aracı geçmek için ;

 • Arkasından gelen bir sürücünün kendsini geçmeye başlamış olmasına
 • Önünde giden sürücünün bir başka aracı geçme niyetini belirten uyarısına
 • Geçişin geçilen araçlar için bir güçlü yaratmayacak şekilde olmasına
 • Geçme eyleminin soldan gerçekleşmesine dikkat etmelidir.

A) Geçiş yapacak araç sürücülerinin uymak zorunda olduğu kurallar :

 • Geçilecek araç sürücüsünü ses cihazı ile veya kısa ve uzun farları art arda kullanmak ile uyarmak
 • Sol dönüş lambası ile işaret vermeye 
 • Geçilecek araca takip mesafesi kadar önceden sol şeride yerleşme
 • Sağa dönüş lambası ile işaret evererek sağ şeride girip geçişi tamamlamak

                                                                     

B) Öndeki aracı geçmenin yasak olduğu yerler 

Sürücülerin ;  

                                                                    

                                                              

Önlerinde aracı geçmeleri yasaktır.

Ancak bir araç sola dönüş işareti vererek, yavaşlamakta veya trafik mecburiyeti nedeniyle bekliyo ise yolun ortasından giden tramvayların;

 • Görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların sağındaki şeritten geçiş yapabilir.
 • Tramvayın sol yanından geçilemez

KONU 10. GEÇİLEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN UYACAĞI KURALLAR

Geçilen araç sürücüleri;

 • Duyulur veya görülür bir geçiş işaret ialınca trafiğin iki yönlü olduğu kara yolların taşıt yolunun sağ kenarına yakın gitmek
 • Dörtten fazla şeritli veya bölünmüş yollarda bulunduğu şeridi izlemek
 • Hızını arttırmamak
 • Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın işaretini alınca yer açmak zorundadır
 • Kurallar uygun olarak geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek yasaktır.

KONU 11. DÖNÜŞLER VE MANEVRA KURALLARI 

A)Manevlararla ilgili kurallar

Araç sürücüleri ; 

 • Park etmiş araçların arasından çıkarken
 • Taşıt yolunun sağına ve soluna yanaşırken
 • Şerit değiştirirken
 • Geri dönerken

Kara yolunu kullanan sürücler için bir tehkike ve engel yaratmamaları ve manevraları aşağıdaki esas ve usullere hareket etmeleri zorunludur.

Dönüşlerde gidilen veya durulan şeridi değiştirmelerde niyetlerini dönüş ışıklarını yakarak veya kol işareti ile belirterek işaret vermeleri işaretletrini manevra süresince devam ettirmeleri,manevra biter bitmez sona erdirlemeleri zorunludur. İşraet verildiği anda aniden şerit değiştirmek yasaktır.

Duraklanan ve park edilen yerden çıkarken sürüclerin ;

 • Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri
 • Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları
 • Işıkla veya kolla gerekli hallerde her ikisi ike çıkış işaretleri vermeleri Zorunludur.

B) Dönüşler 

Aksine bir işaret yoksa sürücüer sağa dönüşlerde ;

 • Dönüş işareti vermeye
 • Hızını azaltmaya 
 • Dar bir kavisle dönmeye 
 • Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girmeye zorunludur

Sola dönüş yapacak sürücüler ; 

 • Dönüş işareti vermeye
 • Hızını azaltmaya
 • Kavşağa geldiğinde varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkı vermeye 
 • Dönüşe başlamadan sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermeye 
 • Döndükten sonra en kısa sürede hızınıngerektirdiği şerite girmeye zorunludur.

C) Dönel Kavşaklarda Dönüşler

Sürücüler dönel kavşaklarda sağa sola ve dönüş kurallarına uymakla birlikte

 • Sola veya geriye dönecek ise orta adaya bitişik şeritten kavşağa girmeye
 • Dönel kavşakta geriye dönecek ve orta adaya bitişik şeritte dönüşe geçmeye zorunludur.

Dönüş sırasında araç sürücüleri yaya ve bisikletliler için yeşil ışık yanmakta iken yaya geçiidnden ve bisiklet yolundan geçen yoksa, yayaların ve bisikletlilerin geçiş hakkını engellememek şartıyla dönüşlerine devam edebilirler.

D) Geri dönüşler ve geri gitmelerde 

 Araç sürücülerinin ; 

 • Bağlantı yolunda geri gitmeleri
 • Tek yönlü yollarda,duraklama ve park manevrası dışında geri gitmeleri
 • Daha geniş yollarda geriye giderken manevra dışında şerit değiştirmeleri yasaktır.

KONU 12. KAVŞAKLARDA GEÇİŞ HAKKI KURALLARI

İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi sonucu meydana gelen ortak alanlara kavşak denir.

A) Kontrollü kavşak

Trafik polisi, ışıllı trafik işaretleri ve levhalardan oluşur 

B) Kontrolsüz kavşak

Trafik polisi veya ışıklı trafik cihazlarının olmadığı kavşaklardır 

Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları yoksa sürücüler ;

 (1) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara

 (2) Doğru geçmekte olan tramvaylara 

 (3) Doğru geçmekte olan tramvay hattı bulunan yola çıkan sürücüler, bu yoldan geçen araçlara 

(4) Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara 

(5) Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan geçen araçlara 

(6) Dönel kavşağa gelen sürücler dönel kavşak içindeki araçlara 

(7) Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler kara yolundn geçen araçlara 

(8) Dönüş yapan sürücler doğru geçmekte olan araçlara,

İlk geçiş hakkını vermek zorundadır.

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirtilmemiş ise ;

 • Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara,

 • Lastik tekerlekli traktör sürücüleri ile iş makinası sürücüleri diğer motorlu araçlara,

Bunların dışında ;

 • Dönüş yapan sürücüler, kurallara uygun geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet yolundaki bisikletlilere,
 • Kavşağa gelen sürücüler, kavşak giriş ve çıkışlarında kurallara uygun olarak karşıya geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır.
 • Görevli kişi veya ışıklı trafik işareti ile yönetilen kavşaklarda sürücüler kavşağı en kısa zamanda geçmek zorundadırlar. 
 • Çok şeritli yollarda bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip araçların geçmesi için orta şeridi boşaltmak zorundadır.

KONU 13. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR 

A) Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, birbirleri ile karşılaşmaları halinde ; ilk geçiş haklarını yazılış sırasına göre bir önceki aracı yol vermek zorundadırlar.

1) Yaralı veya acil hastaların taşınması için kullanılan ambulans ve özel amaçlı taşıtlara yaralı ve acil hasta taşıyan diğer araçlar 

2) Organ ve doku nakli araçları

3)İtfaiye araçlar ile benzeri acil araçlari

4) Sanık veya suçluları takip eden veya engel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları,

5)Trafik güvenliğini koruma veya trafik kazasına el koyma amacıyla olay yerine giden hizmet araçları

6) Hizmetin devamı süresince koruma araçlari ile korunan araçlar.

KONU 14. GELEN TRAFİKLE KARŞILAŞILMA HALİNDE GEÇİŞ KOLAYLIĞI SAĞLAMA KURALI

Araç sürücüleri ; 

 • İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa geçişini kolaylaştırmak için yer ayırmak durumundadır. 

 • Fazla eğimli yollarda karşılaşma halinde çıkan araç için geçiş güç veya münkün değilse güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar varsa önceden sığınma cebine girmek zorundadır.

 • İki aracın emniyetli geçemeyeceği kadar dar yol kesimlerinde trafik işaret elvhaları varsa sürücüler bu işaretin anlamına uymak zorundadır.

 • Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa ; 

                  -Motorsuz araçları sürenler motorlu araçlara geçiş hakkını sağlamak zorundadırlar.

KONU 15. VİRAJLARDA ARAÇ KULLANMA 

Sürücüler virajlara girmeden aracının teknik özelliğine göre araç virajda savrulmayacak şekildi hızı azaltmalı, viraj içinde etkili fren yapılmamalı. Şağa virajı dar sola virajı geniş dönmelidir.

KONU 16. DURMA,DURAKLAMA VE PARK ETME KURALLARI 

DURMA : Her türlü trafik zorunluklarına bağlı aracın durdurulmasıdır.

 • Görevlilerin verdiği dur emriyle
 • Sesli işaretlerin dur emriyle
 • Kırmızı ışıkta
 • İşaret levhalarına uyularak
 • Öndeki aracın durmasıyla
 • Teknik arızadan dolayı durulmasıdır.

DURAKLAMA : Araçların durma hali dışında 

 • Yolcu indirip bindirmek
 • Yük yüklemek veya boşaltmak
 • Kısa süreli beklemek,

Amacı ile aracın durdurulmasıdır max süre 5dk dır.

A) Yolcu indirme bindirme kuralları

Aksine bir işaret bulunmadıkça 

 • Araç sürücüleri araçlarıngidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurarak, yolcularını sağ taraftan indirmek ve bindirmek.
 • Ylcularda raçların sağ tarafından inmek,binmek zorundadır

 • Araç durmadan kapı açmak
 • Kapıların kapınmasını beklemeden hareket etmek
 • Taşıt yolu üzerinde araçların sol kapılarından yolcu indirip bindirmek yasaktır.

B) DUraklamanın yasak olduğu yerler

Sürücülerin taşıt yolu üzerinde;

 • Duraklamanın yasak olduğu bir işaret levhası ile belirtilen yerlerde

 • Sol Şeritte (Raylı sistem hariç)
 • Yaya ve okul geçitlerinde 

 • Kavşaklar, tüneller köprüler, bağantı yollarında yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafede
 • Görüşün yeterli olmadığı tepe üsterine, dönemeçlerde 

 • Duraklamasına izin verilenler hariç, otobüs,taksi ve tramvay duraklarında 
 • Duraklayan ve park eden araçların yol tarafındaki yanında 
 • İşaret levhalarına yakşlaşım yönünde ve par izi verilen yerler dışında.

 • Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki kara yollarına taşıt yolu üzerinde duraklamak yasaktır.

C) Park etme kuralları 

Araçların, durma ve duraklama dışında uzun süre bekletilmek üzere bırakılmasıdır.

Park etmede aşağıdaki esaslar uygulanır ;

 • Araç el freni ile tespit edilir.
 • Motor durdurlur 
 • İniş eğimli yollarda geri yokuşta ve düz yollarda birinci vitese takılır
 • Ön tekerler sağa çevrilir.
 • Araç terk edilecekse, camlar kapatılır, kapılar kilitlenir.

İniş eğimli yollarda kamyon ve otobüslerin ön tekerlerine takoz koymak gerekir.

D) Park etmenin yasak olduğu yerler 

 • Park etmenin yasak olduğu yerlerde
 • Park etmenin trafik işaretleriye belirlenen yerlerinde

  

 • Duraklamanın yasak olduğu yerlerde 

 • Geçiş yolları önünde ve üzerinde 
 • Kamu hizmeti yapan ylcu taşıtlarının ve bunların işaret levhalarına 15 metre mesafe içinde 

 • Belirlenmiş yangın musluklarının her iki yönden 5 metre mesafe içinde 
 • Kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde 

 • Kamunun faydalandığı okul park bahçe garaj ve hastahane gibi yerlerin giriş ve çıkış kapılarına

Park edilmiş araçlar ile yukarıdaki haller dışında kalan fakat belirgin şekilde trafiki düzenini ve trafik güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan yasak yerde olması bile güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan raçlar trafik zabıtasınca,zabıta yok ise genel zabuta tarafından kaldırılır.

Araçların kaldırmaları sırasında ;

 • Kaldırma ve çekme işlemini yürüten görevliler, araçların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için gereken dikkat ve titizliği göstermek zorundador.
 • Kapıları açık olarak bırakılmış araçlar en yakın ve uygun yere kaldırılır, sahibi bulunur ve teslim edilir, Aksi halde muhafazaya alınır
 • Araçların kaldırılıp götürülmesi sırasında yapılan masraflar ödettirilmeden araç teslim edilmez
 • Araçların kaldırılması sırasında plakalar sökülmez.

E) Duraklanan veya park edilen yerden çıkma 

Park edilen ve duraklanan yerden ayrılacak sürücüler ;

 • Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri
 • Sakıncalı bir durum olmadığını görünce araçlarını çalıştırmaları 
 • Işılla veya kolla, gerekli hallerde çıkış işareti vermeleri
 • Manevra bitinceye kadar gereken önlemleri almaları zorunludur.

KONU 17. ARAÇLARIN IŞIKLANDIRILMASI VE IŞIKLARIN KULLANILMASI

A) Araçların ışıklandırılması zorunluluğu

Kara yollarında trafiğe çıkacak araçların, Karayolları Trafik yönetmeliği ile gösterdiği şekilde ışık donanımı bulundurmaları ve gerektiği yer ve zamanda kullanmaları zorunludur

Plaka lambası plakayı 20 metre mesafeden okunacak şekilde aydınlatmalıdır. Yakını gösteren ışıklar 25 metre, uzağı gösteren ışıklar 100 metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır.

B) Araç ışıklarının kulllanılması

(1) Uzağı gösterenlerin kullanılması 

 • Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken
 • Yeterince aydınlatılmayan tünellere girerken
 • Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yollarını kullanan diğer sürücülerinin gözlerini kamaştırıcak ışıkların yakılması yasaktır.

(2) Yakını gösteren ışıkların kullanılması

 • Karşılaşmalarda
 • Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde
 • öndeki aracı yakından takip ederken
 • Gündüzleri görüşü azaltan sisli ve yağışlı benzeri havalarda 

Işıkların kullanılması ile ilgili hususlar ;

 • Dönüş ışıklarının GEÇ anlamında kullanılması
 • Sadece park ve sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi
 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
 • Karşı yönden gelen araç sürücülerinin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde yakılması
 • Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak takılan ışıkların amaç dışında ve gereksiz kullanılması yasaktır.

Araç sürücüleri ;

 • Geçme sırasında ışıkla uyarma uzağı ve yakını gösteren ışıkların süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılmasıdır, ışıkları kullanarak gelişini haber vermek zorundadır.

Araçların ışıkları ve renkleri ; 

Farlar : Beyaz veya açık sarı renkte

Ön dönüş lambaları : Beyaz veya portakal renginde 

Arka dönüş lambaları : Sarı veya portakal renginde 

Ön park lambaları : Beyaz ve açık sarı renk

Arka park lambaları : Beyaz veya açık sarı renk

Fren lambaları : Kırmızı renk

Flaşör : Portakal renginde

İç lambaları : Beyaz ışık rengindedir.

Kara yolunda bozulup kalan araçların işaretlenmesi ve çekilmesi

A)Kara yolunda bozulup kalan araçlar 

Bir arıza,kayma,bozulma veya trafik kazası gibi hallerde kara yolunun üzerinde meydana gelmesi hakinde sürücüler ;

 • Kara yolunun dışına çıkar, olmuyor ise
 • Kara yolu banketine çıkar, bu da olmuyor ise
 • Taşıt yolunun en sağına çekmek zorundadır.

İşaret reflektörün özelliği :                 

Kenar uzunlukları : 45 cm, genişik : 5cm ve eşkenar üçgen

B) Arızalı araçların işaretlenmesi

 • Yol,hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluşuna göre nizami park ve kuyruk ışıkları yakılmadığı veya yaıkılması halinde dahi 150 metre mesafeden diğer araç sürücüleri tarafından görülmediği taktirde, bozulan aracın ön ve arkasına uygun yerlere dier araç sürücülerinin 150 metreden görebilecekleri şekilde birer kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulması
 • Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde,kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az 30'ar metre olacak ve diğer sürücülerin 150 metreden açıkca görebilecek şekilde yerleştirilmesi,

C) Çeken ve Çekilen Araçlar 

Bir nedenle çekilerek götürülmesi gereken araçlar, mutlaka "özel amaçlı taşıt" olarak bilinen kurtarıcı araçlara götürülmesi gerekir.

Bir arızadan dolayı sürülemeyen veyan donanımı bozulan araçlar diğer bir araçla aşağıdaki gibi çekilir.

(1) Çekilen aracın ugulayacağı kurallar

 • Ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından fazla olmaması
 • Sürücüsünün yönetiminde bulunması
 • Her iki aracın boş olması,

(2) Her iki aracın uyacağı koşullar

 • Bağlantı yerinden çıkmayacak, kopmayacak şekilde çelik çubuk,çelik halat veya zincir ile birbirine bağlanmış olması
 • Birbirine bağlanan 2 araç arasındaki açıklığın 5 metreyi geçmemesi
 • Açıklık 2,5 metreden fazla ise, bağlantının orta kısmına gündüz kırmız ıyansıtıcı veya 20x20 ebadında kırmızı bez konulması.

 • Çekilen aracın freni bozuk ise 15 km den fazla hızla sağlam ise 20 km den fazla hızla sürülmesi 
 • Kendi hareket gücü olmayan römork ve benzeri araçlar çekilmeyecek durumda ise yarı römorklar yalnız kurtarıcı araçla çekilmesi zorunludur.

KONU 18. ARAÇLARIN BOYUTLARI, YÜK VE YOLCU TAŞIMA KURALLARI 

Kara yolunda trafiğe çıkarılacak, yüklü ve yüksüz araçların ölçülendirmelerindeki esasları: 

A) Araçların Boyutlar

 • Azami genişlik ......... 2,55 metre 
 • Azami yükseklik ........... 4.00 metre

B) Azami Uzunluklar 

 • Otobüs dışındaki motorlu araçlarda .......... 12,00 metre
 • İkiden çok dingilli otobüslerde ...................15.00 metre 

C) Genişlikler 

1-Belediyeler ait troleybüslerin azami genişliği .............. 2,65 m

2-Frigofik taşıtların .....................................................2.60 m

3-Tarım,yol bakım, itfaiye ve kurtarıcı araçların ............3.05 m

D) Araçların Yüklenmesi ve Yolcu Taşınması

Araçların tüklenmesinde belirlenmiş ölçü ve esaslara aykuru olarak ; 

 • Yükün cinsi, şekli,yeri ve özellikleri bakımından trafik gövenliğini azaltacak tarzda yüklenmesi
 • Taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu taşınması, taşıma sınırı aşılmasada dingil ağırlığını aşacak şekilde yüklenmesi
 • Ağırlık ve bouytları bakımından taşınması
 • Yükerin kara yoluna değecek düşecek veya kayacak gürültü çıkaracak

 • Her çeşit yolda dengeyi bozacak bir şeye takılacak veya sivri çıkıntılar oluşturacak
 • Tescil plakaları ayrım işaretleri, dövüş ve Dur ışıkları ile yansıtıcları örtecek. eşyalar yüklenmesi
 • Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar yerine getirilmeden araçların çekilmesi yasaktır.

Yük taşıtan kamu kurum ve kuruluşları ve gerçek ve tüzel kişilere ait işletmeler yük taşıttkları araçların azami toplam ağırlıklarını dikkate alarak yükleme yapmak zorundadır.

E) Kamyon, kamyonet ve römorklarda yolcu taşınması 

Kamyon ve römorklarda yük üzerinde insan taşınması yasaktır.

Gerekli hallerde kamyon kamyonet , römork ve yarı  römorklara ; 

 • Araçların ihmal,tadil ve montajı hakkında yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yeri  yapılması
 • Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartıyla 2 yolcu taşınabilir
 • Yükle birlikte yolcu ve hizmetlilerinin taşınmasında aşağıdaki esasların uygulanması zorunludur

-Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmeiş ve bağlanmış olması

-Ksanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

-Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturulması

-Yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi, şartıyla yükle birlikte yolcu taşınabilir

F) Lastik tekerlekli tarım traktörlerinin kar ayolunu kullanmaları, yük ve insan taşınması 

Lastik tekerlekli traktörlerle  ve römork takarak ticari amaçla yük taşımak yasaktır..

Tarım ürünlerinin toplanması yüklenmesi ve boşaltılması amacıyla tarla veya işyerine götürülüp getirmek üzere lastik tekerlekli traktörlerin römork veya yarı römorklarına otormaları şartıyla, taşıma sınırının her bir tonu için en çok 3 kişi bindirilebilir. 

G) Tehlikeli maddelerin taşınması 

Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre patlayıcı,parlayıcı,yanıcı ve yakıcı zehirve radyoaktif maddeler ile bunların benzeleri tehlikeli madde sayılır. Bu maddelerin taşınması için ; 

 • Ambalajların bozulmaması, patlayıcı madde bulunan kapıların sarsılmaması, kaymaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Araçların elektrik donanımları kısa devre şekilde izole edilmelidir.
 • Akaryakıt taşıyan araçların sarnıçları üzerine taşınan maddelerin adı yazılacaktır. 
 • Sürücünün kolayca kullanabileceği yerde 2 adet 6 kg lık yangın söndürme cihazı bulunmalıdır.
 • Park etme ve duraklama halinde araç sürücüsü hizmetli veya bir bekçinin gözetiminde bulundurulacaktır. 
 • Radyoaktif maddelerin taşınabilmesi için ATOM ENERJİ KOMİSYONUN'dann izin alınması zorunludur
 • Hayvanla çekilen araçlarda taşınmaz.

KONU 19. OTOYOL KURALLARI 

Özelikkle transit trafiğe tahsis edilen, belirli yerler ve şartlar dışında giriş ve çıkışın yasaklandığı, yaya hayvan ve motorsuz araçların giremediği, izin verilen motorlu araçların.  yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu kara yoluna OTOYOL denir.

Otoyollarda, duraklamak,park etmek ve geri dönmek yasaktır. Kaza ve arıza gibi hallerde araçların emniyet şeridine alınıp işaretlenmesi gerekir.

Sürücüler, otoyoldan çıkarken ise otoyolun sağ şeridinden yavaşlama şeridine girerek hızı azaltıp çıkmak zorundadır.

KONU 20. SÜRÜCLERİN VE YOLCULARIN KORUYUCU TERTİBAT KULLANMA MECBURİYETLERİ

 • M1,M1G,N1,N1G,N2 VE N3 sınıfı araçlarda 150cm 'den kısa ve 36kg'ın altındaki çocukların taşınması sırasında ağırılığa uygun çocuk bağlama sistemi kullanılması zorunludur.
 • Üç tekerlekli yük motosikletleri hariç motosikletlerde sürücüler, koruma başlığı, gözlüğü
 • Otomobil ve tescil yönünden otomobil gibi işlem gören arazi taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunludur.

 

 • Arazi taşıtları ve minibüslerin ön koltuklarında 10 yaşından küçük çocukların taşınması yasaktır.

Gereksiz yere yavaş sürme ve yavaşlama yasağı

Araç sürücülerinin araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça ; 

 • Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürmeleri
 • Belirlenen hız sınırının çok altında ve trafiğin akışına engel olacak şekilde sürmeleri
 • Güvenlik nedeni veya herhangi bir talimata uyulması dışında ani fren yapmaları yasaktır 

KONU 21. BİSİKLET,MOTORLU BİSKLET VE SÜRÜLMELERİYLE İLGİLİ KURALLAR 

Bisiklet motrlu bisiklet mososikletlerin ;

 • Ayrı bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolundan sürmeleri 

 • Bunlarla sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişinin bindirilmesi
 • Yaya yollarından sürülmesi
 • İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinden yan yana sürmesi

 • Bunların başka bir araca bağlanarak asılıp tutunarak sürülmesi
 • İzin alınarak yapılan gösteriler dışında bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması
 • SÜrülmeleri sırasında elde bagaj paket ve benzerlerinin taşınması Yasaktır
 • Bu araçların yönetmelikte yazılı önünde beyaz ışık veren ve 20 metreyi aydınlatabilen far,arkasında kırmızı ışık veren lamba ve yansıtıcı
 • Bu araçların emniyetle durabilmerini sağlayacak 2 adet fren bulunacaktır.
 • Bisiklet sürenlerin 11 yaşını motorsuz taşıtları sürenlerin ise 13 yaşını doldurmuş olmaları zorunludur.

                                     TRAFİK KAZALARI VE CEZALAR ÜNİTE 3 

KONU 1 : TRAFİK KAZALARININ GENEL DURUMU,KAZA FAKTÖRLERİ KUSUR PAYLARI VE KUSURLU DAVRANIŞLAR

Ülkemizde her yıl ortalama 600.000 trafik kazası meydana gelmektedir.Kazalar nedeniyle 10.000-12.000 AKTİF VE EN VERİMLİ ÇAĞINDA İNSAN ÖLMEKTE 100.000-120.000 insan yaralanmaktadır.

TRAFİK KAZALARININ BAŞLICA SEBEBLERİ

SÜRÜCÜ KUSURLARI

YAYA KUSURLARI

 

YOL KUSURLARI 

KONU 2 : KAZA SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER VE İZLENECEK HUKUKİ PROSEDÜR

A) Trafik kazalarına karışanlar

 • Araç sürücüsü iseler trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak,trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almak. 
 • Trafiği can ve mal güvenliğini etkilemeyen, ölümlü yaralanmalı veya hasarlı kazalarda, sorumluluğunun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil,kaza yerindeki durumu değiştirmek.
 • Olayda taraf olanlar, istendiğinde diğer tarafa kimlik ve adreslerini bildirmek, sürücü ve trafik belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait gerekli bilgilerle tarih ve sayılarını vermek zorundadırlar

B) Trafik kazalarında yükümlülük

Kara yollarında meydana gelen kazalarla ilgili olarak;

 • Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini almak 
 • Olayı en yakın zabıta ve sağlık kuruluşuna bildirmek
 • Yetkililerin isteği halinde yaralıları en yakın sağluk kuruluşuna götürmek Zorundadır.

D) Ferdi kaza koltuk sigortası 

Sigortasının konusu

Minibüs,otobüs gibi toplu taşıma raçlarında nizami yer ve görevli personel ile bunların yardımcısı ve rehber öğretmenlerinin oplamı esas alınarak 1 yıllık süre için düzenlenen bir sigorta türüdür.

Taşıma hizmetlerinin başlangıcından bitimine kadar mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içersinide araçta yer alanların her türlü kaza sonucu maruz kalabileceği ölüm ve daimi maduriyet için verilen teminatlardan oluşmaktadır.

      ARAÇLARIN TESCİLLİ MUAYENELERİ,TEKNİK ŞARTLARI,SÜRÜCÜ BELGELERİ VE                                                               SÜRÜCÜLERLE İLGİLİ HUSULAR 

KONU 1. ARAÇLARIN TESCİL İŞLEMLERİ

A) Araçların kayıt zorunluluğu

Bütün motorlu araçlar ile tescilli zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını yetkili tescil kuruluşuna tescil ettirmek ve tescil belgesini almak zorundadır.

Ancak;

Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan,

 • Geçici olarak ülkemize girilmesine izin verilen araçlar
 • Motorlu araçları ihma,ihraç edenlerin satışını yapanların depolama ve satış amacı ile maliki oldukları araçlar
 • Belediyelerce tescili mecbur kılınanlar dışındaki bütün motorsuz araçlar bu hükmün dışındadır

B) Tescili yetkili kuruluşlar 

 • Askeri araçlar,iş makinaları ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar, tescile tabi araçlara takılan ve 750 kg nin üstünde olan römork ve yarı römorkların tescilleri trafik tescili kuruluşlarınca
 • Askeri araçlar TSK ca
 • Raylı sistemde çalışanların tescilleri kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca

İş makinaları türünden araçların tescili ;

 • Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca
 • Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca 
 • Motorsuz taşıtlardan gerekli görünenler belediyelerce yapılır.

Tescile dair diğer işlemler 

Araçların satış ve devirlerini noterlerce yapılması zorunludur.

Araçların satış ve devirlerinin noterlerce yapılması zorunludur bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

C) Tescil için gerekli bilgi belgeler

Tescil için müracaat sırasında ;

 • Sahiplik belgesi
 • Taşıt alım vergi belgesi
 • Mali sorumluluk sigorta belgesi
 • Çevre kirliliği önleme fonuna yatırılan belge.